ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE HỘI THÁNH:

Nhiều năm sau đó, Đa-vít qua đời, và con trai ông là Sa-lô-môn bắt đầu cai trị Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn và hỏi ông muốn xin điều gì nhất. Khi Sa-lô-môn cầu xin sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời rất hài lòng và khiến ông trở thành người khôn ngoan nhất thế giới. Sa-lô-môn học biết nhiều điều và trở thành vị thẩm phán rất khôn ngoan. Đức Chúa Trời cũng khiến ông trở nên rất đỗi giàu có.
Ở Giê-ru-sa-lem, Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ mà Đa-vít cha ông đã lên kế hoạch làm và đã thu thập được các nguyên vật liệu. Kể từ đó, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng tế lễ cho Ngài tại Đền Thờ này thay vì tại Đền Tạm. Đức Chúa Trời ngự đến và hiện diện trong đền thờ và ở đó cùng với dân sự Ngài.

Nhưng Sa-lô-môn yêu thích những người phụ nữ từ các nước ngoại
bang. Ông đã bất tuân Đức Chúa Trời qua việc kết hôn với nhiều
phụ nữ, tới gần 1000 người. Hầu hết các bà vợ này đều đến từ các
nước ngoại bang, họ mang theo các thần tượng mình và tiếp tục
thờ lạy các thần này. Về già Sa-lô-môn cũng thờ các thần của họ.
Vì cớ điều này, Đức Chúa Trời nổi giận với Sa-lô-môn và Ngài hứa
sẽ trừng phạt Sa-lô-môn bằng cách chia cắt vương quốc Y-sơ-ra-ên
ra làm hai sau khi Sa-lô-môn qua đời.

Sau khi Sa-lô-môn qua đời, con trai của ông là Rô-bô-am lên nối ngôi. Rô-bô-am là một ông vua ngu xuẩn. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên
cùng nhau đến để tôn ông lên làm vua. Họ than phiền với Rô-bô-am
rằng Vua Sa-lô-môn đã bắt họ phải lao động quá cực khổ và đóng
thuế quá nhiều.
Rô-bô-am trả lời một cách ngu xuẩn rằng: “Các ngươi cho rằng cha
ta đã bắt các ngươi phải làm việc cực nhọc, nhưng ta sẽ bắt các
ngươi phải làm việc cực nhọc hơn nữa và ta sẽ trừng phạt các ngươi
thậm tệ hơn cha ta đã làm.”

Mười chi phái của vương quốc Y-sơ-ra-ên nổi dậy chống nghịch lại
Rô-bô-am. Chỉ còn lại hai chi phái vẫn giữ lòng trung thành với ông.
Hai chi phái này trở thành vương quốc Giu-đa.
Mười chi phái khác của Y-sơ-ra-ên chống nghịch lại Rô-bô-am cũng
chọn cho mình một vị vua tên là Giê-rô-bô-am. Họ chọn phía bắc
để xây dựng vương quốc của mình, gọi là vương quốc Y-sơ-ra-ên.

Giê-rô-bô-am chống nghịch lại Đức Chúa Trời và gây cho dân sự
phạm tội. Ông xây dựng hai tượng thần để dân chúng thờ lạy thay
vì thờ phượng Đức Chúa Trời tại đền thờ ở vương quốc Giu-đa.
Vương quốc Y-sơ-ra-ên và vương quốc Giu-đa trở thành thù địch và
thường chiến tranh với nhau.

Tại vương quốc Y-sơ-ra-ên mới, tất cả các vị vua đều gian ác. Nhiều
vị vua bị ám sát bởi những người Y-sơ-ra-ên khác muốn cướp ngôi.
Tất cả các vị vua và phần lớn dân Y-sơ-ra-ên đều thờ cúng thần
tượng. Sự thờ cúng thần tượng của họ thường bao gồm cả việc
hành dâm và thậm chí đôi khi còn dâng con cái mình làm sinh tế.

Các vua của Giu-đa đều là con cháu của Đa-vít. Một số vị vua thì tốt,
họ cai trị đất nước một cách công bình và thờ phượng Đức Chúa
Trời. Tuy nhiên, phần lớn các vua Giu-đa thì gian ác, bại hoại và thờ
lạy thần tượng. Thậm chí một vài vị vua còn dâng con mình làm sinh
tế cho các thần giả dối. Phần lớn dân Giu-đa cũng chống nghịch lại
Đức Chúa Trời và thờ lạy các thần khác.

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: 1 Các Vua 1‒6; 11‒12

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://dahek.net/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 Replies to “18 – Vương Quốc Chia Đôi – Câu Chuyện Kinh Thánh – Open Bible Stories”

  1. Suốt tuần nay tôi mong chờ đến ngày chủ nhật này để xem ms nào giảng chonhà thờ hà nội , chẳng có ai ngoài câu chuyện kinh thánh , thật đáng buồn tôi ước ms bùi quốc phong vẩn giảng thì phước hạnh biết bao, tôi cảm thấy ngậm ngùi thật đáng tiếc chúng tađả bị mẫt ms bui quốc phong, ms tài giỏi và đầy ơn chúa , mấy kẻ mục sư bất tài vô dụng trong ban trị sự tổng liên hỗi miền bắc ơi , các người ganh tị bè phái , các người cậy quyền ỷ thế làm điều thật đáng xấu hổ cho các người, cho tôi hỏi trong ban trị sự TLH của các người có kẻ nào giảng hay như ms phong không ? ban bệ các người quá rảnh phá đám chứ chẳng làm nên tích sự gì , đề nghị giải tán đi còn tốt hơn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *