* Nguồn Background: Soothing Relaxation (

*Chân thành CẢM ƠN các Bạn đã đồng hành và chia sẻ.

Xin mời Các Bạn truy cập “THIÊN-NHƠN-ĐẠO” để xem các Video clip khác trong Kênh hoặc bấm nút Đăng ký nếu thích (Minh-Dân).

Đại-Đạo, không phân biệt Tôn Giáo, tín ngưỡng, được Đức Thượng-Đế khai sáng trong kỳ Ba này đã gần100 năm .

Đức Ngôi Hai Ngô-Minh-Chiêu đã mở Đạo và làm gương tu hành, khái quát 3 bước LUYỆN TÂM, với mục đích cuối cùng là đạt sự giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

1/ Bước đầu : Xây dựng Hạ từng, phải đổ móng, làm kho, thu trữ quặng vàng, qua 3 bực : Hạ-Hạ, Hạ-Trung và Hạ-Thượng.

Đó là giai đoạn TU THÂN. Hành giả phải giữ Chánh Tâm, Đạo Đức, Tỉnh thức, thực hành Nhơn Đạo : Nhân-Nghĩa-Lễ, Trí, Tín và học theo Tánh Đức của người Quân Tử.

2/ Bước 2: Xây dựng Trung từng, cũng có ba bực tiến hóa gồm Trung-Hạ, Trung-Trung và Trung-Thượng. Hành giả ví như đang tiến hành việc Phân kim, phải phân lọc vàng thau, Lành dữ, Thiện ác, Chánh Tà để không lầm đường, lạc nẻo.

Đó là thời kỳ TU PHƯỚC, bồi Công, lập Đức, hành theo Giới Luật, Điều Quy của Giáo phái. Tập luyện Pháp phổ thông và giữ gìn chuẩn mực: Bình tâm, Hạ khí, Khuất kỷ, Tôn nhơn.

3/Bước 3: Xây dựng Thượng từng, cũng gồm ba bực: Thượng-Hạ, Thượng-Trung và Thượng-Thượng. Đây là giai đoạn rốt ráo cho sự giải thoát bằng cách TU TÁNH-LUYỆN MẠNG, tức là Tánh-Mạng song tu.

-Tu Tánh là mài miệt thanh lọc, chuyển đổi Tánh phàm thành Tánh Như Lai, chân chất, trong sáng, nhuần nhã như nước. Trong trạng thái Tâm Không, nghĩa là “Cư trần bất nhiễm trần”, hành giả không ham mê mùi đời, chẳng đua theo thế sự, quên đi cái Tôi của mình và đạt Thuần Chơn-Vô Ngã.

– Còn Luyện Mạng là phải nhờ Bí Pháp luyện Đơn để un đúc nên Kim-Thân Phật tử, theo một lập trình bất di dịch của Thượng Đế.

Khi Tánh tròn, Mạng đủ thì Hồn hòa vào hình Tiên, vóc Phật, nhập đặng Niết Bàn, trường sanh vĩnh viễn. Người tu chơn, qua 3 bước, đạt “Tâm Không” là Đắc Quả tại tiền. Như Đức Ngô-Minh-Chiêu là kiểu mẫu, đã làm gương tu luyện và truyền lại Giáo-Pháp cho các đệ tử, có nhiều người Đắc Đạo hồi nguyên.

Bài thơ khoán thủ:

LUYỆN TẬP “TÂM KHÔNG”, CÕI LÒNG VUI NHẸ

LUYỆN ý nghĩ mình hướng lạc an,

TẬP xua phiền toái thẳng Thiên-Đàng.

TÂM trần dấy nhiễm mờ Linh-Tánh,

KHÔNG cảnh huyền vi sáng ánh quang.

CÕI tục bộn bề sầu khổ chuốc,

LÒNG Tiên thanh thoát, điển ân ban.

VUI cùng Lục-Tự trì miên mật,

NHẸ bước thăng hoa, thưởng cảnh nhàn.

Nhàn thanh bởi lòng an không động,

Dọn Thân-Tâm chẳng lộng Tánh phàm.

Sống thời vứt bỏ túi Tham,

Thiện lành, Bác-ái vui làm phước ân.

Dẫu trong cảnh thanh bần luyện Đạo,

Vẫn an vui chẳng náo huyên lòng.

Tịnh thanh nhờ rửa sạch trong,

Tâm viên, Ý mã vào vòng định khuôn.

Bình tĩnh gỡ cho suôn mọi việc,

Quẳng gánh lo, Tâm thiệt Chơn Tâm.

Lặng thinh chọn giống, vun mầm,

Chồi xanh, hoa thắm, trái thầm dưỡng nuôi.

Trải năm tháng rèn trui Nội-Thể,

Tinh-Khí-Thần bốn bể quy về.

Thất-Tình, Lục-Dục ủ ê,

Tịnh thanh giải tán, giác mê, thức đời.

Trần thế đó đua bơi ý Đạo,

Vượt qua bao khảo đảo, tiến lên.

Thành công nhờ chí nhẫn bền.

Quán thông, tri túc, đắp nền chiêu dương.

Mùi tục lụy chẳng vương, chẳng dính,

Bận lòng chi mà tính thua hơn,

Hành theo Đạo Đức keo sơn,

Lý Chơn sáng tỏ, khải đờn Vô-Vi.

“Tâm Không” chiếu quang huy từ điển,

Trí Huệ ngời hiển hiện thanh an,

Nhứt Tâm Đại-Đạo thẳng đàng,

Trở về Bạch-Ngọc hòa chan Đạo mầu.

Ba bước luyện “Tâm Không” là một hành trình vô hạn. Hành giả có thể tới đích trong 9 năm, 12 năm, suốt một đời hoặc thậm chí phải trải qua nhiều kiếp. Nhưng hễ có đi thì sẽ tới, dù là mau hay chậm.

Cần NHẤT TÂM, NHẤT ĐỨC, một lòng TIN TƯỞNG Thiêng Liêng và phải nỗ lực hết sức mình cho đến khi thành công Đắc Quả.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment