#85 Chính Trị Học So Sánh Cách Tiếp Cận Và So Sánh Các Hệ Thống Chính Trị Trên Thế Giới

? Số trang: 183

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
TS Ngô Huy Đức CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH CÁCH TIẾP CẬN VÀ SO SÁNH CÁC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRÊN THẾ GIỚI Hà Nội – 2010 MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, với thành công có ý nghĩa lịch sử trình Đổi mới, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị nước ta vấn đề cấp thiết đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Những cho đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đòi hỏi đột phá, sáng tạo thích ứng với tình hình mục tiêu phát triển giai đoạn Các đột phá sáng tạo không đòi hỏi phải nghiên cứu thấu đáo kinh nghiệm nước ta kinh nghiệm nước anh em lựa chọn mục tiêu XHCN, mà cần tham khảo kinh nghiệm tiếp thu giá trị có tính phổ biến văn minh trị nhân loại, thể mô hình hoạt động HTCT số nước giới, từ có khái quát mang tính lý luận khả ứng dụng thực tiễn nghiên cứu giảng dạy Viện Chính trị học Đặc biệt, thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta, yêu cầu tuân thủ chuẩn mực pháp lý quốc tế tham gia hoạt động đối ngoại đặt vấn đề cần hiểu biết HTCT nước giới, nhìn nhận tảng trị, cấu trúc lợi ích, ràng buộc thể chế hoạt động trị thực tiễn nằm HTCT Cho đến nay, có nhiều nghiên cứu đời sống trị nước giới, kết nghiên cứu mang tính tản mạn Một điểm chưa thích hợp quan trọng nghiên cứu khác biệt góc độ nghiên cứu Nhiều nghiên cứu mang tính mô tả, phân tích từ góc độ văn hóa hay đất nước nói chung, khó làm bật lý luận trị học, so sánh trị cần thiết, vốn đòi hỏi cách tiếp cận riêng Nói cách khác, việc so sánh HTCT không đặt thành trọng tâm tuân theo chuẩn mực khoa học cần thiết trị học so sánh Tình hình dẫn đến việc dù có nhiều thông tin kiện, nghiên cứu lại khó sử dụng cho việc nghiên cứu giảng day trị học so sánh cách có hiệu Từ lý trên, mục tiêu tổng quát sách là: Trên sở tổng hợp phân tích số hệ thống trị (HTCT) có tính chất đại diện, điển hình giới, so sánh phân tích tính phổ biến đặc thù hệ thống trị, làm rõ giá trị văn minh trị có tính khái quát lý luận Chương NHẬP MÔN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH 1.1 GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ Nghiên cứu trị học, khoa học, có mục tiêu tiếp cận tới kiến thức chắn tin cậy Hơn nữa, việc giải thích tượng, liên hệ nhân – quả, tức lý thuyết hay mô hình lại phải chịu hạn chế tính toàn diện Cụ thể hơn, lý thuyết hay mô hình phải tập trung vào số lượng nhỏ (thậm chí nhỏ) so với số lượng yếu tố có tiềm đóng vai trò định tượng mà ta muốn giải thích Cũng việc giải thích tượng “dân chủ”: có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới mức độ phát triển “dân chủ”, người ta thường tập trung vào vào yếu tố như: kinh tế, hiến pháp, luật, trình độ dân trí Làm để tin tưởng yếu tố chính? Chỉ cách kiểm nghiệm thực tế Đối với khoa học xã hội, tạo lập nên phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên để kiểm chứng, phương pháp so sánh tất yếu Vì việc so sánh trường hợp “dân chủ”, người ta dùng kiện thực tế “phòng thí nghiệm” để kiểm chứng kết luận lý thuyết Đương nhiên, kết luận không chứng thực, tức giả sử “dân chủ” điều kiện thời tiết địa lý, tệ hơn, tất yếu tố ngẫu nhiên tạo nên, so sánh, chí có tác dụng gợi nên giả thuyết mới, định hướng cho nghiên cứu phát triển hiểu biết Vậy trị học so sánh so sánh gì, để làm gì? Về bản, với tư cách kiểm chứng (hay phát chứng giả thuyết mới), phương pháp so sánh thực chất kiểm soát yếu tố mối liên hệ nhân Một ví dụ đơn giản giữ nguyên tất yếu tố khác không đổi (ceteris paribus), xem xét hai yếu tố biến đổi là: “dân chủ” (kết quả) “thu nhập” (nguyên nhân) Khi xem xét loạt nước khác nhau, người ta kết luận có tương quan, hai yếu tố này: nước giàu dân chủ Trong toán học, phép lấy đạo hàm Chính trị học so sánh lấy so sánh hệ thống trị làm đối tượng nghiên cứu nhằm rút kết luận, liên hệ (các tương quan) có tính nhân Điều không hàm ý lấy HTCT nước khác nhau, mà lấy HTCT nước, thời kỳ khác để so sánh Hơn nữa, lựa chọn trường hợp, nước để so sánh lựa chọn tùy tiện Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, giả thuyết khoa học mà phải có lựa chọn hợp với mục tiêu Nếu lập luận cho rằng, “dân chủ số lượng đảng trị hợp pháp có tiềm lực cạnh tranh định” lựa chọn nước có đa đảng, mà bắt buộc phải lựa chọn nước có đảng nước cần phải có yếu tố khác tương tự văn hóa, kinh tế, Nếu không, việc mức độ “dân chủ” khác thực tế lại khác yếu tố không liên quan đến
——————————–
? Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://dahek.net/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment