Hiện nay, học sinh các cấp gần như phải học cả 2 buổi trên trường. Vì thế, ngoài việc dạy đủ số tiết theo quy định, giáo viên phải dạy tăng…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *