Trước thông tin một số địa phương cấm dạy thêm ngoài nhà trường, các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường đã được cấp phép ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đứng ngồi không yên.  Đã vào năm học, tổ chức lớp nếu không được dạy sẽ sao đây; nếu không tổ chức không đáp ứng nhu cầu của xã hội và việc làm của giáo viên; nếu tổ chức liệu có sai quy định của địa phương?    Ngày 04/10/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành công văn Số: 1968/SGDDT-GDTrHTX về việc thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Công văn nêu rõ:   1. Đối với cấp Trung học cơ sở: Các phòng Giáo dục và Đào tạo, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.  2. Đối với cấp Trung học phổ thông:  Sở Giáo dục và Đào tạo ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường kể từ ngày 4 tháng 10 năm 2019.  Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi giấy phép hết hiệu lực.  Việc dạy thêm, học thêm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.  Như vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi giấy phép hết hiệu lực.  Việc dạy thêm, học thêm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment