GIA ĐÌNH ĐỨC TIN
Kinh Thánh: 1 Giăng 2:12-14

Hội Thánh Báp-tít Vườn Nho Arizona (VVBC) nhóm họp thờ phượng Chúa vào sáng Chúa Nhật hàng tuần từ 10:45 AM đến 12:15 PM.Xin liên lạc với chúng tôi qua email:msdaviddong@gmail.com 
điện thoại:+1 602 321 6727       
website: www.hoithanhvuonnhoaz.com
10250 North 59th Avenue, Glendale. AZ 85302-1206

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

One Reply to “Ba Thế Hệ Xây Dựng Hội Thánh – Gia Đình Đức Tin (Mục sư David Dong)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *