source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

2 Replies to “Bài hát Quả Báo Sát Sanh Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu”

  1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Nguyện Cầu cho chúng sanh tin sâu nhân quả hướng tâm về Phật Pháp
    Thúy Ngô ( hương thơm….)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *