Ngày 11/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đơn vị ngành dọc về việc tạm ngưng cấp…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment