Mến chào tất cả các bạn hôm nay đi cấm câu dính cả rắn mùa nước lên là mùa kiêm sông của nông dân mời các bạn cùng xem!

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://dahek.net/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

8 Replies to “Cắm Câu như vầy cắm ở trước cá cắn câu ở đằng sau/catch fish”

  1. Mùa nước nổi cảnh miền tây cấm câu đấy côn bắt cá cá em nhỉ tấm sông nhìn thích quá bạn ơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *