Căn chữ ra giữa vùng chọn trong excel không sử dụng gộp ô trong excel. Vì gộp ô khi mà copy pates trong excel sẽ bị lỗi nên khi căn chữ trong vùng chọn sẽ không bị lỗi trên

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *