Tôi đã thấy chúa Giê su thật đấy !!! bạn hãy tin tôi đi! nếu bạn muốn thấy giống như tôi…? thì hãy làm theo đúng như yêu cầu nếu bạn không thấy…

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *