Rau quế thường thì cắt đợt để nó nhảy nhánh ra ăn được nhiều lần lắm Do lần thả hạt nuôi trong hệ Aquaponics không kiểm soát được kết quả là…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment