Đang thiếu tiền nên gia đình muốn bán em máy xúc này .

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

One Reply to “Đang thiếu tiền nên gia đình muốn bán em máy xúc này”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *