Tiếng Anh lớp 4, giải đề thi Tiếng Anh lớp 4 kì 2 bài đọc hiểu giúp các em có một số kỹ năng làm bài thi về kỹ năng đọc.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

31 Replies to “Giải đề thi Tiếng Anh lớp 4 kì 2 – bài đọc hiểu.”

 1. 😱☺😊😀😁😂😄😦😵😣😤😐😮😲😢😑😱😑😑😑😃😄😡😦😟😱😦😟👚👘💷👘👚💳👜👘💼👙🎒👗🔫👗👜👓👠👡👡👙👢👢👙👙👢.@😐😡😡😡😡😡😡😡😡😡😃👚💷😱😣😢💼🔫🔫👜👡👡👙👢👠😦😦🎒
  @
  #

 2. 🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒👨🏼‍🚒

 3. 😕⛪😈🔇🔊😐😑😮😢😁😀😨😂☺😉😆😬😇😯🙋🙌🙍🙎🙇☺😊😀😁😂😃😄😅😆😇😈😉😯😐😑😕😠😬😡😢😴😮😣😤🔰💄👞👟👑👒🎩🎓👓⌚👔👕👖👗👘👙👠👡👢👚👜💼🎒👝🐕🐶🐩🐈🐱🐀🐁🐭🐹🐢🐇🐰🐓🐓🐔🐣🐤🐥🐦🐏🐑🐐🐺🐃🐂🏠🏢🏣🏤🏥🏦🏧🏨🏩🏪🏫⛲🏬🏰🏭🗻🗼🗽🗿 that la hay

 4. 🏘🏘🏥🏥🏥🏥🏥🏟🏟🏟🏟🏟🏟🏟🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🎁🎆🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🏕

 5. 🦁🐈🦍🦍🦍🦍🦍🐈🦍🐈🦊🦍🦍🦊🐈🕸🐯🦓🦂🦂🌺🌸🌺🍂🐯🦗🐯🐈🍂🍂🐝🌸🍃🕸🍂🐞🦊🦁🐈🐞🦗🐜🕸🌹🦊🌱🍃🌹🍃⚘🦊🐜🕸🐞🦂🕸🍂🦗🌸🦗🕸🦊🌸🦂🦗🌹🐈🦂🦊🌹🏵🐈🌹🦂🌸🐈🕸🐯🦁🌸🍃🐈🦍🌸🍂🍃🦍🦊🌸🦂⚘🦗🦊🦗🦊🦊🍂🐈🦊🐈🐈🐕🐯🍂🕸🐈🐕🦊🦊🦗🌸🦂🦂🐞🌹🌺🐷🦗🐈🐈🏵🌸🐯🕸🌸🦂🐷🦗🌸🌱⚘🦗⚘🌸🦂🐷🦊🦓🦂⚘🌸🐷🐎🕸🍂🐎🦄🦁🦍🐈🐕🐕🕸🍃🦊🦄🐎🌺🌸🥀🐎🦊🍃🦍🌸🌸🐷🍃🐷🕸🦂⚘🐷🦁🦗🐷🌹🦌🌱🦗😋🤨😊🙄😚📿👡👡👡🧞‍♂️🧞‍♂️🧞‍♀️🧞‍♂️🧞‍♀️🧞‍♂️🧞‍♀️🧟‍♀️💮🥀💮💮😊🌺😊👌👎👍👇👍👎👍👎😑😚☺😎😎🙂😋😆😉☺😍😋😋😊🤗😎😋😊😆😙🤩😍😍😏😏🤩🙄😶😋😍😎😎😽👿👿😈☻👻🤖👽👽💩🤖👽👽😺💀🙀😿😺👺👺👹👶😼🙈😽🙉🙉🙉🙉👽👽👻😹😼🙀💩🙀🙀👾🙀👾🙀🧒😽😽😽😽😽😼😻👽👽😼👽☻☻☻😈👿👽👾😺👹👺👹👹👹👹👹😍😍😍😍👺💩💩😿🙀😺🙀👻👹👺😺👿🙀😹😈👿🧒🧒👹👽😎😺🙀👺😻💩☻😹😶💀🙉👻💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀☻👻😺💩😿💀☻💀🙀👺👶😿🤖🤖👺🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖😋🤩👻😿💀💀🙉💩🤖😋🤖🤖😺🙈🤖🙀😺🙈😹👺😈🧒👾👽☻🧒💩👽😹👺👶🧒😎😶💩👶👶🧒🙀👹😶😺😶😿😺👺😹👹👹😹🙀💩😹😹😺👶😽🧒🙀💩🧒👺👶👺👹👺🙀👻🙀👻👿💩👽👽🧒👺🙈😺👹🙉💩💩💩☻🧒🙉🧒👾🧒😻😹💀💀😹💩👻🧒😹🧒😋☻👹😼🧒☻👾👿😽👶😽👻😽😹👿😹🙀☻👿💩💩🧒👻🙀👹🧒👺👿😿💩👻😹👺👺👺👺😺😺😺😹👹😹🙀👺😽😹🙀😼👽😹👽😹👿💩😈😈😈👿😹🧒🙀🙀🙀☻💩👿🙀🙀☻🙀😈🙀🙀☻🙀😼🙀😹😈😈😹👿😹😹👺👺😺👺💩🙀😈🧒😹😹😹💩😹💩💩💩😈👺💩😺😎👺👹🙀🧒👹😹😺👹💀😹😋😶💩🧒👶👹😋😶😶😶😶😺🧒👹👺👺😺👺👺😺💩😿🙀😺🙀😶🧒😺👶👹🙈👺👹👻👶😋😹👺😋😹👶👻👺👶👺😺🙄👶😈👶☻👹🙀👿👹😿👺😺🙈😺😋😹🙀😹😿👺👹👻😹😹🙀🙉😺🙀😹🙀💩👺😼🙀👻😋💩👺🙉😽😿👹😿👺😹👺😈👹😈👹🧒🙀🙈🤖👹🙈👻😍💩👶👻👺😹🧒💀👶💩👺☻👶👻💩👺👻🧒😿💩😺🙀😿🧒👻👹😈👻👹☻🙀🤩🙀😿👹😹👹👻👺👻🙀😻👹💩😿👹☻👹😹👺😼👺👻👺👻💩🙉💩😼👺☻😼💩🙈👿💩🙀💩👻😈🧒☻🙀😼🙀😻👺👻👿👻👺👻🙀😹😺👺🙄😺😶👺👺😹🙄👶😹👿👻👺👻👺👻👹😹👹👻👺👻👺💀💩🙉💩🙉💩😹🧒😿👺💩👻👹💩👺💩☻💩👻👺😿😋👻👹👻👹☻😶😈👹😹👹😹👹👻🧒😼😍👺🙉💩😺😼👺😈🙀😹👺😼💩👻💩☻💩😿☻😹👹😺😺😺😹👺💩👺😺👺👺👿👶👽🧒🙄😺😹😺💩👺👺👺😶😶👺😿😺👻😋🙄😶😶🙀👹👹😍😋👹🧒😹🧒😺👺💩💩😺👹😺😍👹😈👻😎🤩👹👻💀🙀🏕🇲🇦🇲🇦🏕🏕🏕🏕🏕🏕🇲🇦🌎🏕🏕🗺🏕🏖🇯🇵🏖🇲🇦🗺🇯🇵🏜🇯🇵🏕🇲🇦🇰🇵🗺🇰🇵🗺🇯🇵🔜🏖🇱🇦⛰🗺🇯🇵🇰🇾🇰🇾🏕😎☺☺😚🙂😎😋😋☺🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😎🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗😚😑😊😋😚😃😊😎😋😎🤣😊🏚🌏🌏🌏⛰🏚⛰🏦🏙🏙🏙🏙🏙🏙🏙🏙🏙🏦🌋🏗🌎🏨🌎🏗🌋🌎🌋🏗🇰🇵🗺🏖⛰🗺🌏🏚🌋🏜🌎🏚🌎🏚🏦🌍🏙🏙🏙🏙🏙🏙🌍🌍🏚🏚☺🏚🏚🌋🏙🏦🏦🌍🏚🌏🏚🌏🏚🌏😃⛰🏙🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚☺⛰☺🙂🗺🌍☺🌏🌏🌏😃🏚🌎☺🏙🌏🌍🏝🏙🌏🏙☺😃☺🏦☺🌎🏗🌎🌍🌎🏚🏦🌍🏙⛰🏖🏚⛰🏚🏚😊😋🙂🏙🏚🏦🌏🏦🏚🏦🏚🏨🌏😃⛰😚😋😚😎🏦☺😚😋🙂🏦🏚🌋🌍🌋🌋🌋🌋🌋🌋🌋🇰🇵🇰🇵🏗🌍🌏🌏🗺🇰🇵🌍🌋🌋🌋☺🌏🗺🗺🗺🗺🗺🗺🗺😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

 6. 😂😂😂😂😂😂😂😂😭😅😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏😓😭😭😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😀😀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😅😅😭😭😭😭😭😭😭😭😅😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😏😜😜😜😏😜😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑🐽🐽🐽👿👿👿👿👿👿👿👿😈😈😈😈😈😈💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩👽💩💩💩💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽💩👽👽💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤🙌💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😡😡😡😡😡😔😡😤😤😤😤😤😤😤😤😤😖😖😖😖😖😖😖😫😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😣😣😖😣😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😀😂 ┏┓  ┏┓
  ┏┛┻━━━┛┻┓
  ┃    ┃
  ┃  ━  ┃
  ┃ ┳┛ ┗┳ ┃
  ┃    ┃
  ┃  ┻  ┃
  ┃    ┃
  ┗━┓  ┏━┛
   ┃  ┃
   ┃  ┃
   ┃  ┗━━━┓
   ┃    ┣┓
   ┃    ┏┛
   ┗┓┓┏━┳┓┏┛
    ┃┫┫ ┃┫┫
    ┗┻┛ ┗┻┛  \ /
  ┏━━━━\/━━━━━┓
  ┃┏━━━━━━━━━━┓ ┃
  ┃┃校长在东莞被┃ ┃
  ┃┃抓,今天放假┃ ┃
  ┃┗━━━━━━━━━━┛ ┃
  ┗━━∪━━━━∪━━━┛

Leave a Comment