Ngày 23/8/2019.
Kĩmchi EVA TV Kênh 1.
Giáo dục và phụ huynh không cần phải đóng 7 khoảng tiền trong năm học 2019-2020.
ĐT: 0907908486.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

3 Replies to “Giáo dục và phụ huynh không cần phải đóng 7 khoảng tiền trong năm học 2019 2020”

  1. Chế độ cộng sản nó muốn làm ngu dân để trị, nó sợ dân trí hiểu biết nhiều sẽ chống lại chúng nó

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *