Nhà bông hoa mười giờ rất nhiều và đẹp nhưng vì mình quay trưa nên nó không nở.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *