Map 4: Thuốc phòng bệnh (Preservative)
===Mốc thời gian===
-Cutscene 1: 00:04
-Gameplay: 05:00
-Cutscene 2: 11:33

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://dahek.net/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *