Cả cụm trường Mầm non – Phổ thông bán trú Tiểu học Vàng Đán (Nậm Pồ, Điện Biên) điển hình trong cách vận động, kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *