Chủ đầu tư là người được giao dự án được phê duyệt, triển khai. Khi thiết lập dự án, chủ đầu tư bao giờ cũng nghiên cứu, tìm luật sư, tính…, mẫu hồ sơ quyết toán công trình xây dựng.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *