Thông tư số: 43/2012/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi quy định khá rõ về mục đích, yêu cầu của hội thi. Theo đó,…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment