KỆ SÁM HỐI PHỔ THÔNG THIỀN TÔNG
GIỌNG ĐỌC: THIỀN GIA, SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN

Nam mô giáo chủ ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment