Chiều ngày 25 . 11, trên 88 percent ĐBQH bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.Báo cáo…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *