Lao Language book 1 Page 63
Lao Language

Execute producer: CH, GNBMH
Does the gallery show achievements?
Phòng triển lãm có nêu cao thành tích không?
Họng xá đẹng đạy nhốc xủng fổn ngan khỏng phá nẹc xức xả bò?
There are introduced many achievements in general education and professional education
Có giới thiệu nhiều thành tích giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp
Đạy xá nở fổn ngan xả măn xức xả, vi xa xức xả lải dù
How is the movement to eliminate illiteracy and complementary culture like?
Phong trào xoá nạn mù chữ và bổ túc văn hoá như thế nào?
Khá buôn lốp lạng khoam bò hú nẳng xứ lẹ băm lung vắt thá na thăm khư neo đay?
Many provinces have been praised
Nhiều tỉnh đã được biểu dương
Lải khoẻng đạy xẳn lá xởn

TỤC NGỮ – THÀNH NGỮ
A fish rots the whole basket
Một con cá thối cả giỏ
Pa tô điều nầu mốt khọng
A gong knocked out the whole city
Một cái chiêng gỏ vang cả thành
Khọng nuồi điêu, đăng thủa mương
Silver full of tray with profound knowledge full stomach
Bạc đầy mâm không bằng trí thức uyên thâm đầy bụng
Ngơn tệm pha, bò thò phá nha tệm pụm
Studying teachers does not learn you than from your friends
Học thầy không tày học bạn
Tô bò hụ, âu mù pên khu

++++
Book: “Hội Thoại Việt Lào”
Author: Kim Nhị, Trần Ngọc Dũng
Đà Nẳng Nov 2, 1993
Page 63

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *