☸ Kinh Vạn Phật (Phật thuyết Kinh Phật Danh), Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta trì niệm hết bộ kinh này thì tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng, gieo trồng chủng tử Phật và như đến được cảnh giới Phật, phước đức vô lượng vô biên, là một bộ kinh tối thượng Ðại Thừa, một Pháp Bảo để thực hành Sám Hối và cầu đạo Giác Ngộ.
☸ Xem trọn playlist 111 clips:

? ẤN TỐNG: 108 mẫu quà tùy chọn:
? CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM:
? Các bạn thuộc CHÚ LĂNG NGHIÊM:
? Các bạn thuộc KINH LĂNG NGHIÊM:
? CÁCH HỌC THUỘC Chú Lăng Nghiêm:
? Ấn Tống PHÁP BẢO GIEO DUYÊN:
? Playlist VÌ SAO TÔI TRƯỜNG CHAY:
? Phương pháp ĐOẠN TRỪ ÁI DỤC:
? Nhạc THIỀN nhạc THẦN CHÚ tĩnh tâm:
? Lạy/tụng/đọc KINH VẠN PHẬT:
? Tất cả tư liệu về Lăng Nghiêm:

? tải Kinh Lăng Nghiêm:
? tải trọn bộ GIẢNG GIẢI Kinh Lăng Nghiêm:
? tải tài liệu HỌC Chú Lăng Nghiêm:
? tải Kinh Vạn Phật:

? Website:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *