Credit: Nguyễn Hồ Đức Long
NO re-up is permitted, marketing du lich.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

2 Replies to “Liên ngành Marketing – Du lịch | Hội diễn truyền thống Khoa Kinh Tế – ĐHCT”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *