source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

14 Replies to “Nhạc khai mở và làm sạch các luân sa 360 độ.”

 1. Xin cho con hỏi luân sa có phải là các bộ phận quan trọng trong cơ thể con người có phải không ạ ? Và nếu ta khai mở rồi ta lại biết kìm chế thì mới là tốt có đúng không ạ?

 2. – Chú Đại Bi : Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng
  Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni giải thích : "Hồi đời quá khứ vô
  lượng ức kiếp, có đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế
  Âm mà nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài mới trụ bực Sơ Địa, sau khi nghe chú
  này rồi thì siêu chứng lên bậc Bát Địa liền, Ngài thấy hiệu nghiệm như vậy liền
  phát đại nguyện rằng: "Nếu qua đời vị lai có thể đem thần chú này ra làm lợi
  ích cho chúng sanh thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tai ngàn con mắt,"
  v.v…nguoiphattu.com Ngài nguyện vừa xong thì quả nhiên tay mắt đều đầy đủ tất
  cả và lại được chư Phật Phóng quang soi đến thân Ngài, đồng thời soi khắp vô
  biên thế giới. Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng : "Người nào nếu trì tụng
  chú này mỗi đêm 5 biến thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn
  vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn
  về cõi Tịnh Độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường
  ác và chẳng đặng sanh về cõi Phật hay chẳng đặng những pháp Tam Muội, chẳng biện
  tài, sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là Đại
  Bi Tâm Đà La Ni". Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và
  lòng hay nghi thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi. Theo Nhị Khoá Hiệp
  Giải của Hoà Thượng Thích Khánh Anh, trang 74 giải thích : "Thuở ấy, đức
  Quán Thế Âm rất kín nhiệm phóng ra hào quang lớn chiếu cả mười phương các cõi
  nước đều rực rỡ thành màu vàng ròng; rồi chấp tay bạch Phật rằng: Tôi có thần
  chú…. Đại Bi tâm Đà La Ni, nay tôi muốn nói ra để cho các chúng sanh đều đặng
  an lạc, vì nó có hiệu lực : tiêu trừ bệnh hoạn, tuổi sống lâu dài, thêm điều
  lành, dứt hết các tội, được toại tâm với sự mong cầu, nên được Phật hứa cho
  thuyết chú.

 3. Luân xa hay gì moi con nguời đều có.nhưng chỉ tâm tốt moi thật sự hỉêu và dần nó sẻ xuất hiện trên mỗi nguời. Có nguời nhận biết đuoc. Có ngừoi thì không. Ai cũng có 1 khả năng như nhau .ta hiểu biết thông thái việc xấu và ác.nhưng ta lai cố làm đi trái tiềm thức và lưong tâm ta thôi.ai hiểu và nhận ra sẽ an tâm .luơng tịnh.không gì là bất huữ.tâm lành đánh tà ác bệnh tật.

 4. Các bạn ơi cổ gắn dùng pháp môn này giúp bạn khai thông các kinh mạch để thân thể bạn khỏe mạnh cũng là giúp bạn tìm về bản thể chân như của chính bạn chúc các bạn thành công và chia sẻ cho nhiều người nhé

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *