_()_ Namo A Di Đà Phật _()_
Nguyện chúc nhau sớm thành Phật
Niệm niệm hạnh thật độ chúng sanh
Cuộc đời Vô thường mong manh
Bon chen tranh đấu vì danh làm gì
Này thì phú quý, tình vì…
Đi đâu để hưởng những gì đã gây ?
Quán đời mộng đẹp là mây
Vô thường biết thổi mộng mây tan tành
Thân người nếu chẳng tu hành
Khác nào báo hại, để dành mối nguy
Nhớ lời Phật dạy tuệ duy
Quán lìa ngũ dục chẳng truy cầu gì.
Tâm ấy mới thật diệu kỳ
Tâm vô tư lợi, khắp vì quần sanh.
Tâm này giúp tịnh làm thanh
Vô danh ma lực chẳng manh động gì
Di Đà Phật niệm lực thọ trì
Hoa Nghiêm tâm hạnh trợ vì tiến Tây
Phổ Hiền Hạnh Nguyện trụ đây
Huyễn cảnh nhưng tâm duyên lây khắp cùng.
Bồ Đề nguyện ứng trùng trùng
Vì quần mê cảm vẫy vùng khổ sâu.
Đồng một thể tánh nhiếp thâu
Tâm vô quán ngại, nhớ sâu “ Tánh Mình “
_()_ Namo Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát _()_

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment