Nhạc thiền chuông xoay Tây Tạng
#nhacthien, #chuongxoaytaytang

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

12 Replies to “Nhạc thiền II Chuông xoay Tây Tạng”

 1. Rất hay. Rất nhiều lớp âm. Nghe rất thực. Mình muốn có file gốc để làm nền cho buổi ngồi Thiền của nhóm. Ad giúp mình nhé!

 2. OM MANI PADME HUM

  'UM LAM-UM XỈ LÂM-UM MANI PADME
  HUM-UM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA, BỘ LÂM" “Thiện nam tử ! Sáu
  chữ Đại Minh Đà La Ni đó là Bản Tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu
  biết Bản Tâm vi diệu ấy, tức biết giải thoát”. Đức Phật nói: “ Nếu có người
  thường thọ trì 06 chữ Đại Minh Đà La Ni thì khi trì tụng có 99 căng già sa số
  Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội, cũng có chúng
  Thiên tử ở 32 cõi Trời cũng đều nhóm hội. Lại có 04 vị Đại Thiên Vương ở 04
  phương làm hộ vệ. Có Ta Nga La Long Vương (Sàgara Nàgaràjà), Vô Nhiệt Não Long
  Vương (Anavatapta Nàgaràja), Đắc Xoa Ca Long Vương (Taksïaka Nàgaràja), Phạ Tô
  Chỉ Long Vương (Vàsuki Nàgaràja). Như vậy, vô số trăm ngàn câu chi na khế đa
  Long

  LỢI ÍCH CỦA NGŨ BỘ CHÚ: Ngũ Bộ Chú nếu
  ai trì tụng được lâu dài thì công đức vô cùng to lớn. Không thể tính đếm, phàm
  có nguyện chi cũng đều thành tựu. Luôn gần gủi chánh pháp, tam bảo, vĩnh viễn
  xa lìa ác đạo, làm bạn lành với các thiện tri thức, bồ tát, chư thiên luôn ủng
  hộ. Chư Phật Gia trì ngày đêm. Công đức, lợi ích không thể nghĩ bàn . ( Bạn có
  thể xem thêm chú thích của Ngũ Bộ Chú Này)

  OM MANI PADME HUM là mật chú tối thắng
  của các đức như lai cũng là của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thần chú là có nhiều ý nghĩ
  hóa giải tam độc , bạch trừ tai chướng , tiêu trừ bệnh tật,hóa giải yêu ma,
  thêm phần công đức….Thần chú này có nhiều ý nghĩa chỉ có phật bồ tát mới có
  thể diễn thuyết hết công đức thù thắng của nó. Khi trì chú lục tự đại minh này
  sẽ tiêu trừ khố ách phiên não, an vui tự tại thâm tâm http://tamduyen.blogspot.com/2017/02/om-mani-padme-hum.html

  Om lam Om xỉ lâm Om Ma Ni Pad Me Hum Om
  Chiết lệ Chủlệ chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ lâm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *