NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?…NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?….NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?…Nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát khỏi đau buồn…cầu xin Đức Phật A Di Đà Cùng Mười Phương Chư  Phật Bồ Tát gia hộ cho tất cả chúng sanh trên khắp mười phương điều giác ngộ và ngày được an lành đêm được an lành

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment