Các bạn nhớ đăng ký, like và share để nhận những video mới nhất nha

Facebook:

Nhóm:

Trang web:

Nhạc thiền Phật Giáo tĩnh tâm 2017. [ FACEBOOK.COM/cauchuyenvephatgiao ]

trang facebook về phật giáo

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nguyện cho mọi người được an vui và hạnh phúc, sớm trọn thành phật đạo.
Con nguyện con và tất cả các chúng sanh đều được vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con chóng biết tất cả pháp
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đắt trí tuệ nhãn
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm độ các chúng sanh
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm vượt ra biển khổ
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm lên thuyền bát nhã
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm lên núi niết bàn
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm vào nhà vô vi
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đồng thân phát tánh
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đắt giới định đạo
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm được thiện phương tiện

Nếu con hướng núi đao núi đao tự gãy nát
Nếu con hướng địa ngục địa ngục tự tiêu tan
Nếu con hướng dầu sôi dầu sôi tự khô cạn
Nếu con hướng ngã quỷ ngã quỷ tự no đủ
Nếu con hướng tula ác tâm tự điều phục
Nếu con hướng súc sanh chúng đắt đại trí tuệ

Con xin hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ
Con cầu nguyện xin Phật A Di Đà gia trì cho con để con có thể niệm phật được thành tựu
Con cầu nguyện xin Phật A Di Đà gia trì cho cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, người thân, quyến thuộc, và tất cả chúng sanh sớm thức tỉnh để niệm phật và quy y tam bảo.

Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Nhạc thiền Phật Giáo tĩnh tâm 2017. [ FACEBOOK.COM/cauchuyenvephatgiao ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *