Nhạc thiền tĩnh tâm an nhiên tự tại. Nghe để tĩnh tâm và ngẫm sự đời.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *