Hãy nghe nhạc thiền nhiều để giảm bớt lo âu phiền não

Thanh Tịnh Pháp Thân Phật 
Thanh Tịnh Pháp Thân Phật 
Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Viên mãn Báo Thân Phật  
Viên mãn Báo Thân Phật  
Viên mãn Báo thân Lô Xá Na Phật 
Thiên bách ức hóa Phật  
Thiên bách ức hóa Phật  
Thiên bách hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật 
Thập Phương Tam thế Phật Thập Phương Tam thế Phật Thập Phương Tam thế nhất thiết chư Phật

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment