Bài Khai Thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư.

www.suprememastertv.com – www.smradio.net
Be Vegan – Make Peace
Ăn Thuần Chay – Tạo Hòa Bình

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *