NÓI PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC – TÔI ĐỢI 60 NĂM RỒI

Tôi xuất gia, ban đầu vốn không có ý xuất gia, Đại sư Chương Gia khuyên tôi xuất gia. Tại vì sao ngài khuyên tôi? Tôi ở Đài Loan không có nhà, không có cái lo về sau, chỉ có một mình, lão sư khuyên tôi xuất gia, muốn tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài bảo tôi xem “Thích Ca Phổ”, “Thích Ca Phương Chí”, hai loại này là từ trên kinh Phật tiết lục ra Truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão sư nói với tôi “con phải học Phật, trước tiên phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nếu con không nhận biết ngài, con sẽ đi sai đường”. Còn người hiện tại nói bạn sẽ đi đường vòng. Tôi nghe lời nói này rồi thấy rất có đạo lý, học Phật nhất định phải nhận biết đối với Phật. Sau khi đọc rồi mới phát hiện, Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là tôn giáo, thế mà hiện tại đem nó gọi là tôn giáo, đây chính là sai lầm, đây chính là Ma chướng.

Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng không phải tôn giáo, nó rất giống với nhà Nho của Trung Quốc, là một học phái, là một loại giáo dục. Ngày nay chúng ta gọi Nho là giáo dục Khổng Mạnh, vậy thì Phật giáo là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên đối với xưng hô của Phật giáo tôi gọi là giáo dục Phật đà, tôi cho rằng nó không là tôn giáo, vì trong tôn giáo điều kiện thứ nhất đó là nhất định phải có một tạo vật chủ, thần sáng tạo vũ trụ, còn trong Phật giáo thì không có.

Trong Phật giáo cao nhất gọi là Phật đà. Phật đà là ý nghĩa gì? Người giác ngộ, cùng rất gần với ý nghĩa chữ “thánh nhân” trong thánh nhân của Trung Quốc. Chữ “thánh” này của Trung Quốc chúng ta chính là tường tận đạo lý, cùng sự tướng của vũ trụ nhân sanh, đây gọi là thánh. Thánh nhân, họ không phải thần, họ cũng không phải là tiên nhân, hay nói cách khác họ là người tường tận thấu đáo đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Còn gọi là Phật đà, từ trên mặt chữ dịch thành ý nghĩa Trung văn là “giác giả” hay chính là người giác ngộ. Vậy nó làm sao có thể biến thành tôn giáo được?

Thế nhưng hiện tại Phật giáo chân thật biến thành tôn giáo rồi. Kinh sám, pháp sự, đều vì người chết phục vụ. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, giảng kinh dạy học, thành lập lớp dạy học là vì người sống mà phục vụ, không hề nghe nói vì người chết phục vụ. Sau khi ngài khai ngộ, giảng kinh nói pháp 49 năm. Ngài lập lớp, nếu dùng lời hiện tại mà nói, là ngài có kế hoạch, có giáo học khoa hệ, trước lập tiểu học, tiếp theo lập trung học, lại lập đại học, lập Sở nghiên cứu, ngài là như vậy mà mở lớp. Bạn xem cả đời ngài, sau khi khai ngộ ở Lộc Dã Uyển giảng Tứ Đế, giảng “Kinh A Hàm” 12 năm, 12 năm này chính là tiểu học.

Sau khi 12 năm A Hàm kết thúc, ngài giảng Phương Đẳng 8 năm, Phương Đẳng giống như trung học, phía trước thông tiểu thừa, phía sau thông đại thừa, cũng chính là lớp trù bị của đại thừa (đại thừa giống như là đại học), đây là trung học, đây đều thuộc về giáo dục nền tảng. Tiểu học, Trung học tổng cộng là 20 năm, tiểu học 12 năm, trung học 8 năm. Còn đại học đây chính là ngài giảng Bát Nhã, đại học 22 năm. Đương nhiên với 22 năm, thời gian dài đến như vậy khẳng định đây là bộ phận chủ yếu nhất mà Thích Ca giáo học là Bát Nhã là trí tuệ. Sau cùng 8 năm ngài giảng Pháp Hoa, đó giống như là Sở nghiên cứu, đem phía trước thảy đều quy về nhất thừa.

Phía trước bạn thấy, tiểu thừa, đại thừa, đến sau cùng Pháp Hoa quy nhất, gọi là nhất thừa. Nhất thừa là cái gì? Mục tiêu sau cùng đều là hy vọng mọi người mỗi mỗi đều chứng được Bát Niết Bàn. Đây là lấy được bằng tốt nghiệp. Bát Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa Trung văn là “viên tịch diệt độ”. Diệt cái gì? Phiền não, sanh tử thảy đều diệt hết rồi. Không sanh không diệt, đó là Niết Bàn, cũng chính là siêu việt sáu cõi, siêu việt mười pháp giới. Cho nên nó đích thực là giáo dục.

[Hòa Thượng Tịnh Không]
(24-04-2015)

#PhậtGiáo #GiáoDục #PhậtGiáolàGiáoDục #PhậtĐàGiáoDục
#PhápSưTịnhKhông #PhậtGiáo #NhậnThứcPhậtGiáo

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment