Chậu xi măng 60 cm + đất /bùn cao 1/3 chậu Hoa súng kép vàng chanh Cây ấu thái Cá bảy màu Cám thái inve 3/5 #guppy #angelfish #xiphophorus #mollyfish …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment