Lập kế hoạch kinh doanh 2020, phân tích SWOT, phân tích ngành, xây dựng kế hoạch marketing, xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự, công thức xây dựng doanh nghiệp thành công, huấn luyện kỹ năng lãnh đạo đội ngũ., keế hoạch marketing.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment