Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, vừa có thông báo công khai về các khoản thu đầu năm học mới để tránh tình trạng lạm thu.  Theo phòng Kế hoạch Tài chính (sở Giáo dục Quảng Trị) thì vào đầu mỗi năm học mới, câu chuyện về thu nộp đều là vấn đề mà các trường học, các bậc phụ huynh và dư luận luôn quan tâm.  Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã ban hành công văn số 1262/SGDĐT-KHTC hướng dẫn các đơn vị thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020.  Trong đó, quán triệt các nội dung như sau: Đảm bảo nguyên tắc thu đúng nội dung, định mức theo quy định hiện hành; Các khoản thu phải được triển khai và công khai rộng rãi. Cấm việc lợi dụng danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.  Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.  Các cơ sở giáo dục thực hiện công tác kế toán, thống kê các khoản thu, theo đúng quy định của pháp luật.  Tổ chức thu các khoản theo quy định đối với học sinh chia thành nhiều đợt trong năm học; không được thu tập trung một đợt gồm nhiều khoản ở thời điểm đầu năm học.  Sở Giáo dục Quảng Trị cũng yêu cầu các trường thực hiện thống nhất các khoản thu tại các cơ sở giáo dục.  Cụ thể, các khoản thu theo văn bản quy định như: học phí, dạy thêm, học thêm, thu tiền trông giữ xe, bảo hiểm y tế.  Các khoản thu phải có văn bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.  Phụ huynh học sinh có quyền lựa chọn tham gia hoặc tự mình chuẩn bị cho con em mình gồm: bảo hiểm thân thể (thu hộ), các khoản phục vụ trực tiếp cho học sinh, quỹ Khuyến học các đơn vị, trường học.  Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho giáo dục thì các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở;  Báo cáo Sở giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc sở giáo dục và đào tạo.  Sở giáo dục cũng lưu ý các trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản như: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;  Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;  Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.  Các cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để bổ sung trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học;  Cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment