VTC Now | Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ về quá trình phê duyệt các bộ sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và công bố kết quả thẩm định.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment