Chủ động chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và hỗ trợ học sinh khó khăn, quận Cái Răng cũng như các quận ,…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment