ANTV | Do có những bất cập về chính sách, các hình thức vận tải đặc biệt là hình thức xe hợp đồng chưa được chi tiết hóa làm rõ, chưa định rõ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *