Việc rà phá thủy lôi từng rất nguy hiểm khi phải lái cano thật nhanh trên mặt nước để kích nổ, gây rủi ro cho tính mạng. Trước tình hình đó, chiếc…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment