Tải file tại:

Hướng dẫn tạo biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel theo mẫu có sẵn của bên A

Xem thêm:
1. Biên bản nghiệm thu xây dựng Word to Excel M&E – Phần 2:

2. Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel:

3. Biên bản nghiệm thu xây dựng Word to Excel M&E – Phần 1:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *