30×40 cm khổ ngang. 92 trang
Liên hệ 0927 663839 (Lĩnh)

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *