Tác Giả: Lê Sỹ Minh Tùng

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

19 Replies to “Thanh Tịnh Tâm FULL”

 1. Ala Luật cố chấp đến mù mắt. Mù rồi việc cá nhân cũng nhờ người khác là làm phiền. Có gì sai sai khi ca tụng …

 2. Nói về Đạo thì không có Đạo nào cao Siêu bằng Đạo Phật, nói về Lý thì không có lý nào uyên thâm bằng giáo lý của Đạo Phật ( Phút thứ 5.41-5,50) câu nói này rễ bị các ĐẠO khác hiểu lầm mong Admin sửa lại . Mọi con sông đều đổ về Biển , mọi nẻo đường đều dẫn đến thành La mã. Đạo nào cũng tốt , giáo lý nào cũng dạy con người hoàn thiện bản thân ,tránh làm điều ác, vvvv.

 3. Tôi cứ nghe đi nghe lại mãi và cùng giao cảm với những tư duy của bài nói. Cuộc sống thật tốt đẹp và công bằng, thuận theo lẽ của tự nhiên.

 4. nam mo bon su thich ca mau ni phat kn cam thay rat may man va cam thay rat vui khi nghe duoc tron bo thanh tam nay . cam giac qui hon co dc vien kim cuong vay . nam mo bon su thich ca mau ni phat.

 5. Nam mo bon sư thích ca mô ni phạt
  Nam mo bon sư thích ca mô ni phạt
  Nam mo bon sư thích ca mô ni phạt

 6. 0976.386.094

  – Cốt tủy của đạo Phật là khuyên bảo con người nên làm lành, hướng
  thiện, lìa xa tội lỗi và tu tập để tâm mình được hoàn toàn thanh tịnh.
  Do đó một người Phật tử chân chính là người chẳng những thấm nhuần giáo
  lý Đức Phật, mà phải dùng triết lý mầu nhiệm nầy để sống với mọi người
  với tấm lòng từ bi vô ngã và chắc chắn sẽ mang lại an vui tự tại cho
  chính mình và cho tất cả mọi người.

  Căn nhà giác ngộ có tới tám
  vạn bốn ngàn cánh cửa để vào. Căn cơ của chúng sinh thì cao thấp khác
  nhau vì vậy chúng sinh muốn tu theo pháp môn nào cũng đều là chánh đạo
  cả. Muốn tu theo thiền thì phải đoạn cho được mọi phiền não, sám hối cho
  hết tất cả nghiệp căn mới mong đốn ngộ. Nhưng chứng ngộ ở đây chỉ là Lý
  còn Sự thì phải tu mới thành. Nếu không thì khó lòng mà đạt được Minh
  Tâm Kiến Tánh, tức là cảnh vô sanh vô diệt. Còn pháp môn Tịnh Độ thì chỉ
  cần niệm Phật A Di Đà, giữ tâm thanh tịnh, đừng tạo nên nghiệp mới thì
  sẽ được vãng sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhất tâm là đối với tán
  tâm mà nói bởi vì nếu miệng niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà trong tâm lại
  vọng tưởng đủ thứ, đó chính là tán tâm niệm Phật. Còn nếu niệm Phật đạt
  đến tâm và miệng tương ưng, không có vọng tưởng tạp loạn, chỉ có danh
  hiệu Phật không gián đoạn, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm thì
  đạt đến trình độ công phu Nhất Tâm Bất Loạn. Lúc chết họ sẽ được Phật A
  Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát hay Chư Thánh đến tiếp
  dẫn. Thêm nữa, người tu theo Pháp môn Tịnh Độ được mang cả nghiệp cũ vào
  cõi Thánh nên được gọi là đối nghiệp vãng sanh. Trong thời mạt Pháp,
  Đức Phật dạy rằng niệm Phật là pháp môn thù thắng trong tất cả các pháp
  môn. Xin nhắc lại, từ vô lượng kiếp về trước, có một kiếp Đức Phật A Di
  Đà và Đức Phật Thích Ca đồng tu với nhau. Lúc ấy vua Vô Trách Nhiệm, tức
  là tiền thân Phật A Di Đà kết bạn rất thân với vị đại thần tên là Bảo
  Hải, tức là tiền thân Phật Thích Ca. Khi ấy có Phật Bảo Tạng ra đời để
  hóa độ chúng sinh thì hai vị cùng đến chỗ Phật Bảo Tạng mà phát Bồ Đề
  Tâm.Vua Vô Trách Nhiệm phát nguyện rằng:”Tôi

  nguyện tu pháp
  chứng để ứng hóa về cõi Tịnh Độ, chẳng nguyện về cõi Uế Độ. Nếu tôi
  chứng được bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì tôi nguyện độ chúng
  sinh trong cõi Tịnh Độ không có một điều khổ não, nếu chẳng được như
  vậy, tôi thề chẳng thành Phật”. Còn đại thần Bảo Hải thì nguyện ứng hóa
  về cõi Uế Độ, tức là thế giới Ta Bà nầy để hóa độ chúng sinh.

  Sau bao nhiêu kiếp tinh tấn tu hành, cả hai nay đã thành Phật. Ngày nay
  nhân tròn quả mãn, phần tự giác đã xong, Phật Thích Ca đã dùng Phật nhãn
  mà xem xét cõi tịnh độ của Phật A Di Đà để độ chúng sinh trong cõi Ta
  bà đang gánh chịu bao nhiêu điều thống khổ được vãng sanh về cõi Thánh.
  Đây chính là con đường Liễu Sanh Thoát Tử, chuyển phàm đạt Thánh vậy…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *