Cuộc thi Intel Isef là cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 lớn nhất thế giới có lịch sử hơn 60 năm, được tổ chức tại…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *