Trong số tất cả các bạn kế toán, đã có bao nhiêu bạn đã lập được báo cáo tài chính và đã hoàn thiện sổ sách? Chắc chắn sẽ còn rất nhiều bạn chưa biết cách lập báo cáo tài chính. Trong bài này, Hôm nay Kế toán Đức Minh xin chia sẻ với các bạn cách lập báo cáo tài chính, với những hướng dẫn chi tiết, và cụ thể, sẽ rất đơn giản để các bạn lập được Báo cáo tài chính, và các bạn sẽ thấy, để lập được Báo cáo tài chính, đơn giản hơn các bạn nghĩ rất nhiều.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoăc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính.

Nguyên tắc lập và trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Khi lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo đúng quy định từ đoạn 60 đến đoạn 74 của chuẩn mực kế toán số 21 “trình bày theo báo cáo tài chính” và hướng dẩn tại Chế độ báo cáo tài chính này.

Khi lập báo cáo tài chính giữa niên độ (kể cả dạng đầy đủ và tóm lược) doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lộc theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 27 “báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:

Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính về các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng.

Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác (các thông tin trọng yếu),

Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho loại trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp

Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày một cách hệ thống. Mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dầu tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Để biết thêm thật nhiều thông tin kiến thức và các khóa học kế toán hữu ích, mời các bạn xem thêm tại Website:
Tham khảo các khóa học kế toán online tại :
Và download tài liệu miễn phí tại:

Chúc các bạn học tốt cùng Kế Toán Đức Minh!

Từ khóa liên quan: báo cáo tài chính,thuyết minh báo cáo tài chính,lập báo cáo tài chính,kế toán tổng hợp,kế toán thực tế,thực hành kế toán,kế toán đức minh,bctc

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://dahek.net/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment