Truy Điệu 81 Biệt Kích dù Việt Nam Cọng Hòa * Cám ơn Hoa Kỳ. Cám ơn Thượng Nghị Sỉ Jim Webb và phu nhân đã làm ấm lòng 90 triệu dân Việt tại Việt nam,.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment