Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. phần 14.  LỄ THỨ 16

Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. phần 14. LỄ THỨ 16Lễ thứ mười sáu. “Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc Thế giới, đức phong hoa vũ, diệu hương thiên nhạc, tuyền trì lâm thụ, bảo võng linh cầm, sắc…

Từ khóa liên quan: video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

1

No Responses

Write a response