Chương trình tư vấn định hướng giáo dục cho con trong xu thế đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế của diễn giả Tiến sĩ Trần Văn Tính, trưởng Bộ môn Giáo dục và phát triển con người, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *