Chia sẻ những ưu điểm của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh bằng ao tròn nổi có hệ thống xử lý nước thải. Có lợi ích gì ?

#Trangtincuộcsống

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment